Foundation-Icoon-grey

Privacy verklaring

Giften 

Foundation Mechelen vzw verzamelt en bewaart de persoonlijke gegevens van schenkers en

sympathisanten. Onder alle omstandigheden behoudt u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben te raadplegen en te verkrijgen, aan te passen, te laten verwijderen, het gebruik ervan te beperken of u ertegen te verzetten.

Deze verklaring handelt over uw giften voor Foundation Mechelen vzw, naar Belgisch recht met volgende gegevens:

– het adres van de maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 198 te 2800 Mechelen, België

– het ondernemingsnummer: BE 0833.862.478

– het bankrekeningnummer: BE73 7310 1505 3260

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen. Bij elke verandering wordt u hierover geïnformeerd via een banner. Deze versie dateert van 15 maart 2020.

WETTELIJK KADER EN TOEPASSINGSGEBIED 

Foundation Mechelen vzw engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot

deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”, maar beter gekend

onder de Engelse naam “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op www.foundationmechelen.be.

VERZAMELDE PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE INFORMATIE 

Als u een gift doet op ons rekeningnummer, krijgen wij automatisch van de banken verschillende informatie van uw persoon ter identificering. Het gaat dus over “persoonlijke gegevens”. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Uw persoonlijke gegevens zullen door Foundation Mechelen vzw behandeld worden voor de volgende redenen:

· Het beheer van giften: eventuele inschrijving bij de administratie voor het afleveren van een fiscaal attest, wat neerkomt op een wettelijke verplichting;

· De communicatie: onder de vorm van verwelkomingsbrieven, dankbrieven, uitnodigingen voor evenementen, oproepen voor giften,… voor een legitiem belang; 

· De profilering: om zich te richten tot uw interesses, wat een legitiem belang is.

Om deze verschillende doelstellingen te halen, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens

vragen, bewaren, verzamelen en behandelen:

· Identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer en uw aanspreektitel; 

· Persoonlijke gegevens; uw geslacht, burgerlijke staat, beroep;

· Uw interesses: door de keuze welke projecten u steunt.

Deze informatie wordt verzameld op het secretariaat van Foundation Mechelen vzw.

CONFORM DATABEHEER EN -BEHOUD 

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database. Tenzij u daarom verzoekt,

worden deze gegevens voor tien jaar na de laatste gift bewaard.

Deze data worden bewaard op het secretariaat van Foundation Mechelen vzw, op de afdeling Sociaal Beleid van de stad Mechelen, Lange Schipstraat 27 – 2800 Mechelen, België.

Foundation Mechelen vzw engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële, niet-commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.

Deze persoonlijke gegevens worden enkel met derden gedeeld als de wet het eist en toestaat.

 

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS DOOR FOUNDATION MECHELEN VZW 

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van Foundation Mechelen vzw. We behandelen geen persoonlijke gegevens van personen onder de 16 jaar zonder de

schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

E-mailverkeer 

U ontvangt van ons op regelmatige basis e-mails met info over onze projecten en evenementen. Wenst deze e-mails niet langer te ontvangen? Laat het ons weten met een e-mail naar

info@foundationmechelen.be

 

Projecten 

We behandelen ook projecten van partners (particulieren of vzw’s) die geen fiscaal attest afleveren.

Aan deze partners geven we enkel de naam en adres van de schenkers voor informatieve en communicatieve doeleinden, voor een legitiem belang. Zij worden eraan gehouden voldoende contractuele maatregelen te nemen om uw privacy te beschermen.

 

Giften voor een speciale gelegenheid 

We ontvangen ook giften van personen of bedrijven die ervoor kozen om giften voor Foundation Mechelen vzw te vragen in plaats van een geschenk ter gelegenheid van hun verjaardag, huwelijk, geboorte, opening van een nieuwe vestiging of andere. We leveren de aanvrager een lijst van namen en bedragen van de mensen die gegeven hebben zodat zij deze personen kunnen bedanken.

 

VEILIGHEID VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE 

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert Foundation Mechelen vzw zich ertoe zijn best te

doen om de veiligheid van haar bestanden te verzekeren. We hebben de nodige interne veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site. Dit is de lijst:

· Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens in naam van Foundation Mechelen vzw worden gebonden door geheimhoudingsplicht;

· Elke persoon die toegang heeft, heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord;

· We voeren regelmatig een back-up uit om de persoonlijke gegevens te kunnen recupereren

in geval van technische of fysieke incidenten;

· De medewerkers worden gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. 

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt.